Бизнесийн үнэлгээ

Бизнесийн зах зээлийн үнэлгээг тодорхойлох хэрэгцээ олонтой тохиолддог. Тухайлбал бизнес худалдах худалдан авах нь нэлээд энгийн шалтгаан юм. Хөрөнгөө төлөвлөх, дахин зохион байгуулах аль эсвэл зээлдэгч хөрөнгө оруулагч нарт зориулж үнэлгээгээ шалгах зэрэг өөр шалтгаанууд байна.

Компанийг үнэлэх нь хэцүү тодорхой шинжлэх ухаан бөгөөд бизнесийн төрөл болон үнэлгээ хийх шалтгаанаас хамаарч өөр байж болно. Үнэлэх үйл явцад орох олон хүчин зүйлүүд дотор дансны үнээс авахуулаад олон тооны биет ба биет бус зүйлүүд байна. Ерөнхийдөө бизнесийн үнэлгээ нь компаний бэлэн мөнгөний урсгалд тулгуурлана. Өөрөөр хэлбэл тогтвортой ашгийг бий болгох чадвар зах зээл дээрх үнийг тогтооно.