ХӨРӨНГИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бүх төрлийн хөрөнгийн үнэлгээ

“Виннэр Вэй” ХХК нь иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад дараах Хөрөнгө, Даатгалын хохиролын хувьд тулгарч буй бүхий л үнэлгээтэй холбоотой асуудлуудыг оновчтой шийдлээр богино хугацаанд, цогц үйлчилгээ үзүүлхээр зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. Бид автомашины үнэлгээ, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, бизнесийн үнэлгээ, биет бус хөрөнгө (оюуны өмч), даатгалын хохирлын үнэлгээ, амь насны үнэлгээг олон улсын хөрөнгө үнэлгээний стандарт, Монгол улсын холбoгдох хууль, дүрэм журмын дагуу үнэн бодитой, түргэн шуурхай гүйцэтгэнэ. Бүх төрлийн хөрөнгө, даатгалын үнэлгээнд ашиглагдах жишиг хөрөнгийн мэдээллийн баазыг компаний дотооддоо холбогдох байгууллагуудаас бүрдүүлэн үнэлгээний ажилдаа ашиглаж байна.

Бид таньд дараах үйлчилгээг үзүүлж байна

Хөрөнгийн үнэлгээ

Автомашин, хүнд даацын машин техник, тусгай зориулалттай машин тоног төхөөрөмж

Даатгалын хохирлын үнэлгээ

Бизнес, биет бус хөрөнгийн үнэлгээ

Даатгалын зөвлөгөө / Бизнесийн зөвлөгөө

үнэлгээний төрөл

хөрөнгийн үнэлгээ

Орон сууц

Хашаа байшин

Амины орон, сууц

Барилга, обьект

Газар

Дутуу гүйцэтгэлтэй барилга

Бусад

Даатгалын хохирлын үнэлгээ

Автомашины хохирлын үнэлгээ

Машин, механизмын хохирлын үнэлгээ

Техник, тоног төхөөрөмжийн хохирлын үнэлгээ

Хохирсон барилгын үнэлгээ

Хохирсон тавилга, эд хогшлын үнэлгээ

Хохирсон гэр, хашаа, байшингийн үнэлгээ

Даатгалд хамрагдсан бусад бүх төрлийн хөрөнгүүдийн хохирлын үнэлгээ

Бизнесийн үнэлгээ

Бизнесийн үнэлгээ

Биет бус хөрөнгийн үнэлгээ

Button