БҮХ ТӨРЛИЙН ХӨРӨНГӨ ДААТГАЛЫН ХОХИРЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Автомашины үнэлгээ, Үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ, Бизнесийн үнэлгээ, Орон сууцны болон бүх төрлийн үнэлгээг дуудлагаар түргэн шуурхай мэргэжлийн хийж гүйцэтгэнэ.

Бүх төрлийн үнэлгээ хийнэ

Бид Автомашины үнэлгээ, Хөрөнгийн үнэлгээ, Хохирлын үнэлгээ, Даатгалын үнэлгээ, Бизнесийн үнэлгээ, Хувийн болон Орон сууцны хөрөнгийн, Газрын үнэлгээ, Биет болон биет бус оюуны өмчийн үнэлгээг Монгол улсын хөрөнгийн үнэлгээний тухай хууль, үнэлгээний олон улсын стандартад нийцүүлэн хэнээс ч хараат бус, мэргэжлийн ёс зүйг чанд мөрдөн түргэн шуурхай дуудлагаар гүйцэтгэнэ.

Хөрөнгийн үнэлгээ

Үл хөдлөх хөрөнгө, хөдлөх хөрөнгө, газар, автомашин, техник тоног төхөөрөмжийн бүх төрлийн үнэлгээ

Хохирлын үнэлгээ

Эд хөрөнгөд учирсан аливаа хохирлын үнэлгээ, даатгалын үнэлгээг түргэн шуурхай хараат бусаар шударга үнэлнэ

Бизнесийн үнэлгээ

Бүх төрлийн бизнесийн үнэлгээ биет бус хөрөнгийн үнэлгээг ҮОУС, Хөрөнгийн үнэлгээний хуульд нийцүүлэн гүйцэтгэнэ