Хөрөнгийн даатгалын үнэлгээ гэж юу вэ? Хөрөнгийн даатгалын Үнэлгээ Хийхэд Ямар Бичиг Баримт Шаардах Вэ?

Хөрөнгийн даатгалын үнэлгээ хийлгэхэд дараах бичиг баримт шаардагдаг:

  1. Хувийн өргөдөл эсвэл байгууллагын албан бичиг
  2. Даатгалын Гэрээт баталгаа
  3. Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт, тодорхойлолт /цагдаа, галын, мэргэжлийн хяналт, цаг уур г.м/
  4. Мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын дүгнэлт
  5. Засвар үйлчилгээний газрын нэхэмжлэх
  6. Ослын фото зураг
  7. Эвдрэл гэмтлийн зураг   Банкаар ҮХХ даатгалд:+ нэмэлт
  8. Үл хөдлөхийн гэрчилгээ
  9. Өмчлөгчийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  10. Конторын акт, тодорхойлолт
хөрөнгийн даатгал
хөрөнгийн даатгал