Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалаар нөхөн төлбөр авахад бүрдүүлэх баримт бичиг

  1. Хувийн өргөдөл эсвэл байгууллагын албан   бичиг /эх хувиараа/
  2. Даатгалын Гэрээт баталгаа /хуулбар/
  3. Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ /хуулбар/
  4. Жолооны үнэмлэх /хуулбар 2 тал/
  5. Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан акт тодорхойлолт
  6. Мэргэжлийн үнэлгээний байгууллагын үнэлгээ  /эх хувиараа/
  • Мэргэшсэн жолооч, “С”, “D” ангиллын тээврийн хэрэгслийн жолооч жолоодох үед үүсэх даатгалын тохиолдлын нөхөн төлбөр:
  • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн төлсөн хураамжид ногдох нөхөн төлбөр
  • Мэргэшсэн жолооч, “С”, “D” ангиллын тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох жолоочийн хураамжид ногдох нөхөн төлбөр
  1.  Осолд орсон автомашины фото зураг