Авто Машины Үнэлгээ: Tа авто машинаа ямар зориулалтаар үнэлүүлж болох вэ?

  • Даатгалаас нөхөн төлбөр авах зориулалтаар
  • Зам тээврийн ослын хэргийн материал бүрдүүлэх зориулалтаар
  • Өөрт учирсан хохирлын хэмжээг мэдэх зорилготой
  • Шүүхийн маргаан шийдвэрлэх
  • Худалдах, худалдан авах зориулалтаар
  • Компаний эзэмшилд байгаа автомашиныг дүрмийн сангийн дахин үнэлгээний зориулалтаар
  • Компани татан буугдахад хөрөнгө хуваах зориулалтаар
авто машины үнэлгээ

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг эндээс уншиж болно.