Автомашины хохирлын үнэлгээ

Автомашины үнэлгээ болоод автомашины хохирлын үнэлгээ тогтоох нь хамгийн нийтлэг тохиолддог асуудал юм. Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалтай холбоотойгоор зам тээврийн осол гаргасан хүн бүр даатгалаас нөхөн төлбөр авах, ЗЦГ-т хэргийн материал бүрдүүлэх зорилготойгоор автомашиндаа хохирлын үнэлгээ хийлгэх хэрэгтэй болдог. Тухайн автомашины хохирлын үнэлгээг үнэлгээний арга аргачлал, стандартын дагуу автомашины сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнэ, ханш мэдээ мэдээлэл, судалгаан дээр тулгуурлан холбогдох тооцооллыг хийж тогтоодог.

Бид уг автомашины эзэмшигч жолоо, ослын, хариуцагч нарыг байлцуулан эвдрэл хохирлын байдалтай газар дээрнэ үзэж танилцан фото зураг авч баримтжуулан эвдрэл хохирлын үнэлгээг хийдэг. Эвдрэл хохирлын хэмжээг тодорхойлохдоо автомашины марк, үйлдвэрлэгдсэн он, монголд орж ирсэн он, Aвсан гүйлт, ашиглалтын анар байдал, сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнэ, засварын зэрэглэл, үнэ, ханшийг харгалзан үзэж хэвийн ашиглалттай болгох үнэ цэнийг тодорхойлно. Эвдэрсэн эд анги бүрийн эвдрэлийн хэмжээг харгалзан засах эсвэл солих эд ангийн үнэлгээг засварын ажлын хөлсний хамт тогтооно. Нэхэмжлэгч тал машины хохирлын үнэлгээг их тогтоолгох саналтай, харин хариуцагч тал хохирлынүнэлгээг бага тогтоолгох саналтай байдаг.

Автомашины үнэлгээ
Автомашины үнэлгээ

Автомашины үнэлгээ болоод автомашины хохирлын үнэлгээ тогтоох нь манай байгууллагын хамгын их туршлага хуримтлуулсан ажлын нэг.  Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалтай холбоотойгоор зам тээврийн осол гаргасан хүн бүр даатгалаас нөхөн төлбөрөө авах, ЗЦГ-т  хэргийн материал бүрдүүлэх зорилготойгоор автомашиндаа хохирлын үнэлгээ хийлгэх хэрэгтэй болдог. Тухайн автомашины хохирлын үнэлгээг үнэлгээний арга аргачлал, стандартын дагуу  автомашины сэлбэг хэрэгслийн зах зээлийн үнэ, ханш мэдээ мэдээлэл, судалгаан  дээр тулгуурлан холбогдох  тооцооллыг  хийж тогтоодог.

Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийг эндээс уншиж болно.

Leave a Comment