Автомашины үнэлгээний төрлүүд:

 •  Автомашины хохирлын үнэлгээ
 • Автомашины даатгалын хохирлын үнэлгээ
 • Автомашины бүтэн үнэлгээ
 • Автомашины хэсэгчилсэн үнэлгээ
 • Хүнд даацын автомашины үнэлгээ
 • Машин механизмын үнэлгээ

Та автомашинаа ямар зориулалтаар үнэлүүлж болох вэ?

 • Даатгалаас нөхөн төлбөрөө авах зориулалтаар
 • Зам тээврийн ослын хэргийн материал бүрдүүлэх зориулалтаар
 • Өөрт учирсан хохирлын хэмжээг мэдэх сонирхлын дагуу
 • Шүүхийн маргаан шийдвэрлэх зориулалтаар
 • Худалдах, худалдан авах зориулалтаар
 • Хөрөнгийн баталгаа гаргах зориулалтаар
 • Компаний эзэмшилд байгаа автомашиныг дүрмийн сангийн дахин үнэлгээний зориулалтаар
 • Компани татан буугдахад хөрөнгө хуваах зориулалтаар