Зөвлөх үйлчилгээний төрлүүд:

  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн үнэлгээ, хууль эрх зүйн цохицуулалт
  • Зээл, зээлийн барьцааны зүйлийн үнэлгээ
  • Даатгалын хохирлын үнэлгээ, шаардлагатай бичиг баримтын бүрдэл
  • Бизнесийн үнэлгээ, санхүү тайлагналын зориулалтаар /Компани татан буулгах, хөрөнгө хуваах г.м/
  • Бусад төрлийн зөвлөгөөг байгууллагаас таньд үнэ төлбөргүй үзүүлнэ.

АЖД-ын нөхөн төлбөрийг дараах баримтыг үндэслэн олгоно (Даатгалын тухай хууль 8.4):

  • 8.4.1.даатгуулагчийн өргөдөл
  • 8.4.2.даатгалын баталгааны эх хувь
  • 8.4.3.учирсан хохирлын тухай хохирол үнэлэгчийн бичгээр гаргасан дүгнэлт, акт материал
  • 8.4.4.шаардлагатай гэж үзвэл холбогдох мэргэжлийн байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт